Co má obsahovat Kupní smlouva?

31.10.2019

Znáte náležitosti kupních smluv? Víte co v kupní smlouvě MŮŽE být a MUSÍ být? Víte jistě, že vám kupní smlouvu katastr přijme?

CO MUSÍ OBSAHOVAT KUPNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany

U fyzické osoby - přesná specifikace- jméno, trvalé bydliště, RČ, doručovací adresa

U právnické osoby - název, IČ, sídlo, jméno, příjmení, osoba jednající za společnost (funkce)

 • Prodávající (všichni, co mají vlastnické právo)
 • Kupující (všichni, na které má katastr převést vlastnictví)

V případě, že je některá strana zastoupena na základě plné moci, je třeba doložit úředně ověřenou kopii plné moci.

2. Předmět koupě (přesná specifikace nemovitosti, aby ji katastr správně zapsal)

 • Specifikovat všechny nemovitosti a součásti, které se kupují (např. u bytu je to i část pozemku pod bytovým domem). Balkon může mít i jiného vlastníka, např. město.
 • Předmět přesně specifikovat (číslo bytové jednotky, pozemku...) katastrální území a úřad, pod který nemovitost spadá.
 • Vypsat výměru i druh pozemku.

3. Kupní cena

 • Nutná je přesně definovaná částka (i slovy).
 • Definovat způsob úhrady.
 • Podmínky, za kterých bude kupní cena poukázána na účet prodávajícího.

4. Kde a kdy

 • Při podpisu kupní smlouvy se jedná o dohodu smluvních stran na určitém místě a v určitou dobu.

5. Podpisy (úředně ověřené)

CO BY MĚLA (NEMUSÍ) OBSAHOVAT KUPNÍ SMLOUVA

 • Podmínky odstoupení od smlouvy.
 • Podmínky úhrady nedoplatků za pozemek.
 • Sankce za nedodržení termínu zaplacení kupní ceny.
 • Prohlášení prodávajícího, že předmět prodeje není zatížen žádnými právními ani faktickými vadami, že na majetek prodávajícího nebyl prohlášen konkurs, vedena exekuce a podobně.
 • Definovat povinnost k náhradě škody a možnost kupujícího odstoupit od smlouvy, např. i pro situaci, že do určité doby nedojde k zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru.
 • Kdo a kdy podá návrh na vklad na příslušný katastrální úřad a kdo zaplatí správní poplatek.


AUTOR:

Nikola Mitáš

info@remitreal.cz

775 744 591